1. Bestellen

1.1 Bestellingen in de webwinkel kunnen met het winkelmandje gedaan worden.

1.2 Er is geen minimum bestelbedrag.

1.3 Voor bestellingen onder 5,- Euro bestelwaarde worden 2,50 Euro administratiekosten in rekening gebracht.

1.4 De bestelling is herroepbaar tot op het moment waarop Asgaard Archery een orderbevestiging per email heeft gestuurd.

 

  1. Prijzen

2.1 Alle in de webwinkel genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzend- en verpakkingskosten.

2.2 Prijswijzigingen zijn voorbehouden bij alle producten die op het moment van bestelling niet uit voorraad leverbaar zijn.

2.3 Asgaard Archery is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van omzetbelasting en eventuele andere belastingen en heffingen aan de koper door te berekenen.

 

  1. Levering

3.1 Bestellingen kunnen opgehaald worden op het bezoekadres van Asgaard Archery of op een van de wedstrijden waar wij aanwezig zijn. Een tijdstip daarvoor wordt in overleg vastgesteld.

3.2 Bestellingen kunnen per post verzonden worden. Asgaard Archery berekent daarvoor aan de koper alleen de op dat moment geldende tarieven van PostNL voor brievenbuspost of pakketpost, afhankelijk van het gewicht en de omvang van de zending.

3.3 Bestellingen worden pas verzonden nadat de betaling door Asgaard Archery is ontvangen. De koper ontvangt daarover per e-mail bericht.

3.4 Op verzoek van de koper wordt de zending aangetekend verzonden; de extra kosten daarvan zijn voor rekening van de koper.

3.5 Asgaard Archery is niet verantwoordelijk voor het verloren gaan of beschadigd raken van zendingen nadat zij bij PostNL zijn aangeboden.

3.6 Wanneer Asgaard Archery niet aan de overeengekomen levertijd kan voldoen, zal de koper zo snel mogelijk daarover bericht worden. Bij een forse overschrijding van de levertijd heeft de koper het recht de bestelling te annuleren.

3.7 Wanneer een gedeelte van een bestelling niet geleverd kan worden, zal Asgaard Archery ervoor zorg dragen dat nalevering zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Aan nalevering zijn voor de koper geen extra (verzend-)kosten verbonden.

3.8 Wanneer levering niet (meer) mogelijk blijkt zal Asgaard Archery in overleg treden met de koper en een alternatief aanbieden of verzoeken de bestelling te annuleren. De koper heeft geen  verplichting het geboden alternatief af te nemen.

 

  1. Orderbevestiging

4.1 Asgaard Archery zendt zo snel mogelijk na ontvangst van de bestelling een email met daarin vermeld de eventuele levertijd, de mogelijkheden voor afhalen van de bestelling en/of een opgave van de verzend- en verpakkingskosten.

4.2 Bij bestellingen van meer dan 200 Euro kan de koper gevraagd worden om goedkeuring te verlenen aan de orderbevestiging. Deze goedkeuring verplicht de koper tot betaling van de bestelling.

 

  1. Betaling

5.1 Asgaard Archery behoudt zich het recht voor om voor op maat of naar wens gemaakte producten en voor bestellingen van meer dan 200 Euro een aanbetaling van 25% te vragen, te voldoen bij bestelling.

5.2 Bestellingen die afgehaald worden, dienen contant betaald te worden.

5.3 Bestellingen die per post verzonden moeten worden, dienen voor verzending betaald te worden door overschrijving van het aankoopbedrag vermeerderd met de verzend- en verpakkingskosten naar de Postbankrekening van Asgaard Archery.

 

  1. Eigendomsvoorbehoud

Afgeleverde artikelen blijven het eigendom van Asgaard Archery totdat de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van eigendomsvoorbehoud toelaat.

 

  1. Retourneren

7.1 De koper heeft het recht om geleverde artikelen binnen zeven dagen te retourneren, mits onbeschadigd en in de originele verpakking en met vermelding van de reden van de retournering.

7.2 Wanneer de artikelen tijdig, correct en onbeschadigd zijn geretourneerd, betaalt Asgaard Archery de koper de aankoopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, terug. Verzend- en verpakkingskosten worden niet vergoed of terugbetaald.

 

  1. Garantie

8.1 Asgaard Archery geeft op alle artikelen de voor die artikelen algemeen gebruikelijke garantie.

8.2 De garantie is niet van toepassing indien:

– het artikel bij retourzending onvoldoende wordt beschermd voor transportschade;

– de koper wijzigingen aan het artikel heeft aangebracht;

– er sprake is van gebreken die zijn ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzingen;

– het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

– er sprake is van een van buiten komend onheil zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen e.d.

– het gaat om tweedehands artikelen, en deze als zodanig zijn gekenmerkt.

 

  1. Aansprakelijkheid

9.1 Asgaard Archery is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk-, type- of zetfouten, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten en voor zogenaamde gevolgschade die de koper of een derde ter zake van of in het gebruik van de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, inkomensderving, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

9.2 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van Asgaard Archery beperkt tot het bedrag van de verzonden factuur.

 

  1. Geschillen

Geschillen worden zo veel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassingen.

 

  1. Afwijkingen

In onderling overleg en na gezamenlijk goedvinden kunnen Asgaard Archery en de koper afwijken van het gestelde in deze algemene voorwaarden. 

 

 

Bezoekadres:

Hauke Gipp

Kruiszwin 1109

1788LA Julianadorp

Tel.: 0223 610465